Regulamin sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy Dorota Mroczek, dostępy pod adresem https://sklep.dorotamroczek.pl/ prowadzony przez Dorota Mroczek, ul. Siennicka 19 m. 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 758-216-65-57 , REGON: 386025370
  Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców (Klientów) korzystających ze Sklepu.
  Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.
 2. Definicje:
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcie umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  Sprzedawca – przedsiębiorca Dorota Mroczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Mroczek, ul. Siennicka 19 m. 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 758-216-65-57 , REGON: 386025370
  Klient – każdy dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.dorotamroczek.pl/
  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  Regulamin – Niniejszy regulamin Sklepu;
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą;
  Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym zgromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;
  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie w celu utworzenia konta;
  Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty;
  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Jest nim warsztat 1:1.
  Produkt cyfrowy – treści cyfrowe dostarczane w niematerialny sposób (przesyłane na adres e mail Klienta) będące przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych. Produkty cyfrowe sprzedawane przez Sklep to ebooki, kursy.
 3. Kontakt ze sprzedawcą (sklepem)
  • Adres: ul. Siennicka 19 m 28
  • Email: kontakt@dorotamroczek.pl
  Nr rachunku bankowego: 34 1870 1045 2078 1067 6467 0001
 4. Wymagania techniczne
  • W celu skorzystania ze sklepu konieczne są: urządzenia końcowe, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;
  • Aktywne konto e-mail;
  • Włączona obsługa plików cookies;
 5. Informacje ogólne
  • Sprzedawca wyłącza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie swoją odpowiedzialność z tytułu zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, które jest spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem kompatybilność z urządzeniami Klienta.
  • Przeglądanie oferowanych przez Sklep produktów i usług nie wymaga zakładania konta.
  • Złożenie zamówienia na oferowane produkty i usługi jest możliwe po założeniu konta lub po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  • Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych PLN i zawierają należny podatek VAT.
 6. Zasady składania zamówienia
  • Należy wejść na stronę https://sklep.dorotamroczek.pl/
  • Należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i kliknąć „Do koszyka”
  • Wypełnić formularz podając dane odbiorcy
  • Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz wybrać sposób płatności
  • Opłacić zamówienie
 7. Metody dostawy oraz płatności
  • Za złożone w Sklepie zamówienie Klient może zapłacić przy pomocy płatności online lub przelewu bankowego.
  • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU (z siedzibą w Poznaniu, 60-166Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182)
  • Dostawa Produktów cyfrowych następuje poprzez przesłanie ich na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 8. Umowa sprzedaży
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • Produkty cyfrowe dostarczane są na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia w formie załącznika do wiadomości lub linku. Produkty cyfrowe wysyłane są na wskazany adres e-mail niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Po kliknięciu linka możliwe będzie pobranie Produktu cyfrowego. Korzystanie z Produktów cyfrowych jest możliwe za pomocą czytnika plików PDF. Klient może wydrukować przesłany produkt lub zachować go w wersji cyfrowej.
  9 Prawa własności intelektualnej
  Produkty cyfrowe sprzedawane przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. W związku z powyższym dalsze rozpowszechnianie zakupionych u Sprzedawcy produktów cyfrowych stanowi naruszenie praw autorskich Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy
  • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.
  • Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).
  • W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
  • W przypadku korzystania przez Konsumenta z usługi automatycznej wysyłki na podany adres e-mail nabyty Plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po Opłaceniu Zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
  • W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem Konta lub w przypadku Użytkowników nie posiadających konta na karcie pobierania Pliku.
  • Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: kontakt@dorotamroczek.pl
  – na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);
  • W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.
 10. Reklamacja i gwarancja
  • Każdy Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail: kontakt@dorotamroczek.pl
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
 11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  – stały polubowny sąd konsumencki;
  – wojewódzki inspektor inspekcji handlowej;
  – powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.
 12. Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
  • Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – w celach marketingowych.
  • Odbiorcą danych osobowych może być podmiot realizujący płatności elektroniczne związane z zamówieniem.
  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży spowoduje niemożliwość jej zawarcia.
  • Zasady prywatności reguluje dokument Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://www.dorotamroczek.pl/polityka-prywatnosci/
 13. Opinie
  Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
 14. Postanowienia końcowe
  • Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
  • Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w razie: zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
  • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr